Rachunki i opłaty

Wykaz rachunków i opłat

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców
przy PSP Nr 5 w Pionkach
Bank Spółdzielczy w Pionkach
Nr rachunku: 44 9141 0005 0008 7825 2000 0010
Opłata za ponowne wydanie legitymacji szkolnej
lub karty rowerowej
Bank Spółdzielczy w Pionkach
Nr rachunku: 03 9141 0005 0011 7025 2000 0020

Nazwa odbiorcy:

Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 w Pionkach

W kwota: 9 zł (słownie: dziewięć złotych)