Nauczanie zdalne – organizacja zajęć

Szanowni Rodzice uczniów
PSP nr 5 w Pionkach

Od dnia 25 marca 2020 roku w PSP nr 5 w Pionkach kształcenie na odległość jest zorganizowane w sposób następujący:

 1. Uczniowie w poszczególnych klasach mają ustalony i podany przez wychowawców tygodniowy plan zajęć dydaktycznych, który obejmuje:
  • zdalną pracę pod kierunkiem nauczyciela danego przedmiotu.
  • konsultacje z nauczycielem w ramach realizacji podstawy programowej danego przedmiotu.
  • konsultacje związane z dodatkowym wytłumaczeniem niezrozumianych przez uczniów treści z danego przedmiotu.
 2. Obecności uczniów na zajęciach ujętych w planie będą odnotowywane przez nauczycieli.
 3. Nauczyciele w zdalnej pracy wykorzystują ustalone z uczniami i ich rodzicami formy komunikacji: e-maile, Librus, sms-y, Messenger, rozmowy telefoniczne, aplikacje m.in. DISCORD, ZOOM.
 4.  Ocenianie postępów ucznia odbywać się będzie wg zapisów ujętych w dostosowanych przez nauczycieli do zdalnego nauczania przedmiotowych systemach oceniania.
 5. Oceny będą zapisywane w dzienniku elektronicznym.
 6. Nauczyciele wychowawcy, układając tygodniowy rozkład zajęć, uwzględnili równomierne obciążenie uczniów czasem pracy, jaki należy poświęcić na opanowanie treści podstawy programowej.
 7. Nauczyciele realizujący zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych z rodzicami tych dzieci ustalają formę kontaktu i sposób wykonania zadań.

Dyrekcja PSP nr 5 w Pionkach