Konkursy


TURNIEJ MATEMATYCZNY „PIRAMIDA”

Turniej matematyczny „PIRAMIDA” został objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Pionki, Pana Roberta Kowalczyka. Pierwsza edycja turnieju odbędzie się 7 marca 2024 roku. Uczestnikami turnieju będą uczniowie klas piątych szkół podstawowych Miasta Pionki.
Pani Dyrektor, Barbara Glimasińska i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach, jako główny organizator Turnieju, zachęcają do zgłoszenia trzyosobowych grup uczniów z każdego oddziału na poziomie klas piątych.


REGULAMIN TURNIEJU „PIRAMIDA”
DLA KLAS PIĄTYCH

 1. UWAGI OGÓLNE
  1.  Organizatorem turnieju jest Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach.
  2. Uczestnikami turnieju są uczniowie klas piątych szkół podstawowych w Pionkach (tj. PSP nr 1, PSP nr 2, PSP nr 5).
  3. Aby zgłosić drużyny do turnieju należy do dnia 1 marca 2024 roku odesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres e-mail: ilona.chmielewska@psp5.pionki.pl. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny: 504 146 326.
  4. Dokumentację związaną z turniejem (protokoły, listę laureatów) przechowuje się w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach do końca roku szkolnego.
  5. Turniej odbędzie się w dniu 7.03.2024 roku, godz. 9:00.
  6. Punkty przyznaje Komisja Turniejowa w skład której wchodzą nauczyciele matematyki PSP nr 5 oraz nauczyciele reprezentujący szkoły PSP nr 1 i PSP nr 2.
  7. Decyzja Komisji Turniejowej jest ostateczna.
  8. Uczniowie każdego oddziału przystępują do turnieju w trzyosobowych grupach.
  9. Oddział, to klasa do której uczęszcza uczeń (w PSP nr 1 są 3 klasy piąte, dlatego z tej szkoły przystąpi do turnieju 3 drużyny; w PSP nr 2 jest jedna klasa piąta, dlatego do turnieju przystąpi jedna drużyna; w PSP nr 5 są 3 klasy piąte, dlatego do turnieju przystąpi 3 drużyny); z w/w szkół w ten sposób utworzymy 7 grup.
    
 2. CELE TURNIEJU
  1. Rozwijanie zainteresowań uczniów, a w tym kompetencji związanych z pracą w grupie.
  2. Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym sprawdzenia swoich możliwości.
  3. Stworzenie właściwej atmosfery, zdrowej rywalizacji, życzliwości, promowanie zasad fair play.
  4. Kształtowanie umiejętność pracy pod presją czasu.
  5. Dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.
    
 3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG TURNIEJU
  1. Zadania organizatora turnieju
   1. Przygotowanie turnieju w PSP nr 5.
   2. Czuwanie nad właściwym przebiegiem turnieju.
     
  2. Skład Komisji
   • Przewodnicząca – Ilona Chmielewska
   • Członkowie – opiekunowie grup konkursowych
     
  3. Przebieg turnieju
   1. Rozpoczęcie godzina 9:00; powitanie i sprawy organizacyjne(przypomnienie zasad i  planowanego przebiegu konkursu), zajęcie odpowiednich miejsc przez uczestników.
   2. Pierwszy etap (4 zadania tekstowe)
    • Rozdanie kopert z treścią czterech zadań. Uczniowie rozwiązują zadania w drużynach (za poprawne rozwiązanie każdego zadnia można uzyskać 2 punkty; oceniając zadanie komisja bierze pod uwagę sposób rozwiązania, poprawność obliczeń, zapisanie odpowiedzi).
    • Na wykonanie tego zadania 30 minut.
      
   3. Około 10 minut przerwy (komisja ocenia zadania i zapisuje liczbę punktów uzyskaną przez każdą grupę).
   4. Drugi etap (dwa tangramy)
    • Rozdanie materiałów i omówienie zasad (za każdy dobrze ułożony tangram grupa otrzymuje 2 punkty).
    • Na wykonanie tego zadania 7 minut.
      
   5. Około 10 minut przerwy (komisja ocenia i zapisuje liczbę punktów uzyskaną przez każdą grupę).
   6. Trzeci etap (sudoku)
    • Uczniowie otrzymują do rozwiązania sudoku (za poprawnie uzupełnione całe sudoku otrzymują 4 punkty, 1-2 błędy – 3 punkty, 3-4 błędy – 2 punkty, 50% poprawnego rozwiązania i powyżej – 1 punkt, poniżej 50% – 0 punktów).
    • Na wykonanie tego zadania 10 minut.
      
   7. Około 10 minut przerwy (komisja ocenia i zapisuje liczbę punktów uzyskaną przez każdą grupę).
   8. Czwarty etap (krzyżówka)
    • Rozdanie materiałów (3 punkty – 100%, brak maksymalnie 2 określeń – 2 punkty, 50% poprawnych określeń i powyżej – 1 punkt; dodatkowo + 2 punkty za zapisanie znaczenia hasła).
    • Na wykonanie tego zadania 7 minut.
      
   9. Około 30 minut przerwy – zadania komisji: ocena ostatniego zadania, podsumowanie punktacji, wybranie laureatów (3 pierwszych miejsc), wypełnienie dyplomów.
   10.  Posumowanie:
    • Przedstawienie wyników i przedstawienie zwycięskich drużyn.
    • Nagrodzenie dzieci.
    • Podziękowania i pożegnanie (planowane zakończenie 11:30).
      

W przerwie zapraszamy na poczęstunek.