UCZEŃ SŁABOSŁYSZĄCY

Uczeń słabosłyszący to dziecko, które ma pozostałości słuchu wystarczające do skutecznego odbierania informacji językowych za pomocą słuchu, najczęściej przy użyciu aparatu słuchowego.
Najważniejszym celem pracy z uczniem słabosłyszący jest rozwój umiejętności komunikacyjnych takich, aby dziecko mogło porozumiewać się, wyrażać siebie i poznawać świat. Wymaga to od nauczycieli spójnych, zintegrowanych działań opartych na znajomości mocnych i słabych stron ucznia oraz dostosowania metod i form pracy, warunków zewnętrznych oraz samej postawy nauczyciela. Ważne jest również uświadomienie innym uczniom, na czym polega niepełnosprawność ich rówieśnika.

W pracy z uczniem słabosłyszącym należy:

 • zadbać o spokój i ciszę w klasie, eliminować zbędny hałas, unikać szeleszczenia kartkami papieru, szurania krzesłami itp., to utrudnia dziecku rozumienie poleceń nauczycieli i wypowiedzi innych uczniów, takie zakłócenia powodują wzmocnienia odbierania dźwięków przez aparat słuchowy,
 • mówić wyraźnie, zachowując naturalną intonację głosu, unikać nadmiernej gestykulacji,
 • twarz nauczyciela musi być widoczna, co umożliwi odczytywanie mowy z ust,
 • często zwracać się do ucznia, zadawać pytania – ale nie dlatego, aby oceniać jego wypowiedzi, ale by zmobilizować do lepszej koncentracji uwagi i ułatwić lepsze zrozumienie tematu,
 • upewnić się, czy uczeń usłyszał i zrozumiał polecenie,
 • zadawać pytania pomocnicze, ułatwiające stworzenie spójnej i logicznej wypowiedzi,
 • kształcić umiejętności ucznia w wyrażaniu i nazywaniu emocji,
 • wzmacniać samoocenę,
 • ćwiczyć umiejętności społeczne,
 • doceniać aktywność, wkład pracy, systematyczność, a także stosunek do obowiązków szkolnych,
 • zachęcać do uczestnictwa w życiu klasy i szkoły.

Lidia Jaroszek