BIBLIOTEKA

Regulamin Biblioteki

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek, czasopism i audiobooków korzystać można:
  wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, audiobooki,;
  czytając) lub przeglądając na miejscu (encyklopedie, słowniki, czasopisma);
  wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych za zgodą odpowiedzialnego nauczyciela.
 3. Biblioteka czynna jest codziennie zgodnie z zatwierdzonym i wywieszonym planem zajęć.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni (w tym audiobooki) z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny okres.
 5. Biblioteka pełni również funkcję czytelni zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
 6. Do biblioteki wchodzi się bez okryć wierzchnich i tornistrów /tornistry/ plecaki należy pozostawić przed wejściem do biblioteki/
 7. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 8. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki i audiobooki (osoba wypożyczająca audiobook powinna sprawdzić stan płyty przed wypożyczeniem, a ewentualne problemy z jej odtwarzaniem natychmiast zgłosić bibliotekarzowi). W przypadku ich zniszczenia /m.in. notatki ucznia, porwane kartki, sklejone kartki, zalanie książki, pęknięcie płyty CD/ lub zgubienie zobowiązany jest zwrócić bibliotece taką samą książkę lub audiobook stanowiącą wartość rynkową zniszczonej/ zagubionej książki/ audiobooka. W zamian zniszczonej/zagubionej książki rodzic może również zwrócić inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza, odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej/zagubionej książki lub audiobooka. Takie same zasady dotyczą również zaginionych/zniszczonych podręczników.
 9. Uczniowie i pracownicy, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką. Służy do tego tzw. obiegówka biblioteczna, na której nauczyciel-bibliotekarz zamieszcza stosowną adnotację.
 10. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 11. Zwrot podręczników dokonywany jest zgodnie z grafikiem ustalonym przez nauczycieli biblioteki szkolnej.
 12. Uczeń ma prawo wypożyczyć książki na okres wakacji, pod warunkiem, że na jego karcie bibliotecznej nie ma żadnych zaległości. Za wypożyczenia na okres wakacji uznaje się wypożyczenia dokonane po 20 czerwca. Książki te powinny być zwrócone w ciągu dwóch pierwszych tygodni września.
 13. Biblioteka przyjmuje od uczniów wartościowe, niezniszczone książki/audiobooki o treści dostosowanej do wieku uczniów Szkoły Podstawowej. Uczniowie zgodnie z regulaminem WSO otrzymują w zamian punkty z zachowania. Nauczyciel-bibliotekarz ma prawo odmówić przyjęcia książki/audiobooka do księgozbioru biblioteki szkolnej.
 14. Nieprzestrzeganie REGULAMINU BIBLIOTEKI będzie sankcjonowane zgodnie z WSO i może wpłynąć na obniżenie oceny z zachowania.

Załącznik:
Obiegówka biblioteczna Karta obiegowa – biblioteczna ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5
im. Jana Pawła II
Stwierdza się, ze uczeń/uczennica
……………………… …….. klasa ……
nie ma żadnych zobowiązań wobec biblioteki
Data podpis n-la bibliotekarza

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w czasie pandemii COVID-19


1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
2. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki.
3. Uczniowie przed wejściem do biblioteki myją/dezynfekują ręce
4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość -minimum 1,5 m.
5. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
6. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
7. Przed wejściem, umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (6 osób), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.
8. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie i rekomenduje się stosowanie internetowego systemu katalogowego OPAC dostępnego dla uczniów w Librusie/zakładka KSIĄŻKI (zwłaszcza uczniom klas 4-8).
9. Bibliotekarz przyjmuje zapisy na książki przez katalog OPAC. Czytelnik rezerwuje książkę poprzez swoje konto czytelnika i odbiera ją w szkole w wyznaczonym dniu.
10. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek– nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
11. Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce. Odizolowane egzemplarze oznaczane są datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania na minimum 2 dni.