Opracowanie:
mgr Marek Gałan


Organizacja mojej pracy


W klasach I-III szkoły podstawowej nauka odbywa się w systemie zintegrowanym, oznacza to rezygnację z podziału treści na przedmioty nauczania. Nauczyciel sam decyduje, które treści i w jakim zakresie, i kolejności będzie realizować. Musi przy tym pamiętać, że do jego obowiązków należy osiąganie efektów zawartych w standardach edukacyjnych, realizowanie celów określonych w podstawie programowej i wybranym programie. A jaki wykorzystuje materiał i jak go zaprezentuje to zależy tylko od niego.

W realizowanym przez mnie programie " Program nauczania dla I etapu-edukacji wczesnoszkolnej", wydawnictwo " Nowa Era" nie wyznacza się treści nauczania dla poszczególnych klas. Edukacyjne treści zgrupowane są wokół wyznaczonych kompetencji i są przewidziane do realizacji przez pierwsze trzy lata nauki w szkole.

Główne zadania edukacji zintegrowanej są następujące:

 • rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki;
 • rozwiązywanie problemów, ćwiczenie uwagi, pamięci i myślenia;
 • wyposażenie dziecka w podstawowe narzędzia uczenia się: czytanie, pisanie, rachowanie, komunikowanie się
 • ukształtowanie nawyku dociekliwości w badaniu otaczającego świata;
 • dostarczanie fundamentalnych treści, niezbędnych do rozumienia świata, w którym dziecko żyje;
 • przygotowanie dziecka do aktywnego, etycznego i estetycznego uczestnictwa w życiu społecznym.

Zakłada się, że uczeń kończący etap edukacji wczesnoszkolnej powinien posiąść następujące umiejętności:

Edukacja polonistyczna

Mówienie i słuchanie

 • wypowiada się w uporządkowanej formie na określony temat,
 • stosuje poprawne formy gramatyczne,
 • wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu,
 • aktywnie i kulturalnie prowadzi rozmowę,
 • recytuje utwory poetyckie,
 • formułuje pytania na temat utworów lub wypowiedzi nauczyciela, kolegów.

Czytanie

 • czyta płynnie nowy tekst,
 • czyta cicho ze zrozumieniem,
 • opowiada przeczytaną treść,
 • czyta z podziałem na role stosując ekspresję słowną,
 • umiejętnie korzysta ze słowników i encyklopedii.

Pisanie

 • pisze płynnie i kształtnie,
 • przepisze poprawnie tekst bez i z przekształceniem,
 • bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy o pisowni zgodnej z brzmieniem,
 • bezbłędnie pisze wyrazy trudne ortograficznie, po uprzednim wyjaśnieniu ich pisowni,
 • napisze samodzielnie krótkie opowiadanie, list, zaproszenie, życzenia, notatkę do kroniki...

Ortografia i gramatyka wiedzy o języku

 • przestrzega poprawności ortograficznej opracowanego słownictwa,
 • zna zasady ortograficzne: pisownia dwuznaków , zmiękczeń, z dużej litery, "ó" i "rz" wymienne i niewymienne oraz "h" i "ż" w najczęściej spotykanych wyrazach,
 • "nie" z czasownikiem i przymiotnikiem,
 • wyróżnia podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik).

Opracowywanie tekstów

 • odkrywa w utworze zdarzenia rzeczywiste i zmyślone ,
 • odróżni w utworze postacie rzeczywiste i fantastyczne,
 • wyodrębni kolejne zdarzenia, wskaże głównego bohatera i miejsce akcji,
 • określi nastrój utworu, wyszuka wskazane fragmenty,
 • odróżni wiersz od prozy , wskaże zwrotki, wyszuka rymy,
 • podejmuje spontanicznie wszelkie próby pisania swobodnych tekstów.

Zestaw lektur dla klas I-III (do wyboru przez nauczyciela w zależności od umiejętności czytelniczych dzieci i indywidualnych potrzeb, 2 książki do przeczytania samodzielnie w domu i 3 książki do przeczytania w klasie w całości lub we fragmentach pod kierunkiem nauczyciela).

Propozycje:
Andersen H. Ch. - Baśnie
Bahdaj A. - Pilot i ja
Brzechwa J. - Brzechwa dzieciom
Centkiewiczowie A.C. - Zaczarowana zagroda
Centkiewicz C. - Anaruk, chłopiec z Grenlandii
Chotomska W. - Dzieci Pana Astronoma
Duszyńska J. - Cudaczek - Wyśmiewaczek
Grabowski J. - Puc, Bursztyn i goście; Czarna owieczka
Januszewska H. - Kopciuszek
Jaworczakowa M. - Jacek, Wacek i Pankracek
Konopnicka M. - Co słonko widziało
Kownacka M. - Plastusiowy pamiętnik (fragmenty); Kajtkowe przygody
Kruger M. - Karolcia
Knutsson G. - Przygody Filonka Bezogonka
Lindgren A. - Dzieci z Bullerbyn
Lofting H. - Doktor Dolittle i jego zwierzęta
Makuszyński K. - Awantura o Basię
Milne A. A. - Kubuś Puchatek
Michałkow S. - Nie płacz Koziołku
Papuzińska J. - Nasza mama czarodziejka
Perrault Ch. - Bajki
Porazińska J. - Szewczyk Dratewka
Pisarski R. - O psie, który jeździ koleją
Ratajczak J. - Ziarenka maku
Szelburg-Zarembina E. - Idzie niebo ciemną nocą
Tuwim J. - Wiersze dla dzieci

Edukacja matematyczna

Liczby i ich własności

 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni,
 • wyodrębnia i opisuje cechy wielkościowe,
 • klasyfikuje przedmioty według cech jakościowych i ilościowych (tworzy zbiory według określonego warunku, wyodrębnia część wspólną, sumę i różnicę zbioru) ,
 • posługuje się liczbą w aspekcie: kardynalnym, porządkowym, miarowym i kodowym,
 • odczuwa nieskończoność liczb, potrafi je zapisać i odczytać w systemie dziesiątkowym,
 • stopniowo nabywa biegłości w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 20 w klasie I, w zakresie 100 w klasie II, w zakresie 1000 w klasie III;
 • stopniowo nabywa biegłości w mnożeniu i dzieleniu w zakresie 20 w klasie I, w zakresie 100 w klasie II, w zakresie 1000 w klasie III;
 • pisemnie dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli przez liczbę jednocyfrową w zakresie 1000;
 • stosuje w obliczeniach poznane własności dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia;
 • dzieli z resztą przez liczbę jednocyfrową
 • stosuje kolejność wykonywania działań przy obliczaniu wartości wyrażeń, w których jest dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie z nawiasami i bez nawiasów;
 • stosuje pojęcia dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego;
 • rozwiązuje proste zadania z użyciem słów: półtora, połowa, ćwierć
 • zapisuje, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 10 000.

Zadania tekstowe

 • potrafi rozwiązać zadania proste i łatwe zadania złożone, standardowe i niestandardowe
 • analizować ich treść, wyróżniać dane wiadome i niewiadome, dobierać działania odpowiednie do warunków zadania;
 • przekształca treść zadań według odpowiednich warunków;
 • znajduje różne sposoby rozwiązania tego samego zadania.

Geometria

 • odróżnia linie proste, krzywe, łamane;
 • wyróżnia i rysuje odcinki prostopadłe i równoległe;
 • oblicza długość łamanej;
 • rozpoznaje i nazywa poszczególne wielokąty;
 • oblicza obwód kwadratu, prostokąta, trójkąta.

Wiadomości praktyczne

 • określa czas kalendarzowy i zegarowy;
 • wykonuje czynności mierzenia i ważenia;
 • zna jednostki czasu, długości, masy, pojemności i pieniądza;
 • wykorzystuje sprawnie swoje umiejętności w praktyce.

Edukacja przyrodniczo-społeczna

 • rozumie konieczność ochrony środowiska;
 • zna nazwy roślin i ptaków chronionych;
 • obserwuje zjawiska przyrodnicze, potrafi je analizować i opisywać
 • wyjaśnia warunki wpływające na wzrost i rozwój roślin;
 • zna podstawowe warzywa, krzewy i drzewa owocowe;
 • zna proces powstawania owocu;
 • zna zwierzęta żyjące w lesie, na polu w gospodarstwie domowym;
 • rozumie pojęcie ssak i ptak;
 • dostrzega zmiany w przyrodzie w różnych porach roku i wzajemne ich uwarunkowanie;
 • przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia ;
 • rozpoznaje gatunki roślin uprawianych na polach;
 • rozróżnia warstwy lasu oraz wymienia przykłady roślin tworzących te warstwy;
 • posługuje się mapą, wyznacza kierunki świata na mapie;
 • wyróżnia różne typy krajobrazu w Polsce;
 • dostrzega wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi;
 • dostrzega znaczenie powietrza dla przyrody ożywionej i nieożywionej;
 • dostrzega znaczenie wody dla życia;
 • zna swój organizm, jego potrzeby i rozwój;
 • zna społeczność szkolną
 • zna społeczność lokalną i narodową
 • identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami .

W swojej pracy nauczyciel nauczania zintegrowanego stosuje różnorodne metody nauczania:

 • pokaz, demonstracja, symulacja;
 • praca z tekstem;
 • scenki rodzajowe, drama;
 • gry i zabawy;
 • projektowanie, burza mózgów;
 • pogadanki...

Edukacja plastyczna

 • ocenia i wyraża na płaszczyźnie i w bryle wizualne cechy ludzi, zwierząt, przedmiotów i zjawisk;
 • dostrzega i wyraża sytuacje przestrzenne;
 • dostrzega i stosuje układy kompozycyjne otwarte i zamknięte oraz rytmiczne i symetryczne;
 • przedstawia plastycznie opisy słowne;
 • wyróżnia podstawowe środki wyrazu plastycznego, takie jak: plamy, kreska, bryła i posługuje się nimi dla wyrażania własnych przeżyć, przedstawienia treści i otoczenia;
 • umie organizować warsztat własnej pracy, ekonomicznie wykorzystuje materiały;
 • rozróżnia podstawowe dziedziny sztuk plastycznych, postaci i funkcje dzieł z tych dziedzin;
 • ceni i chroni dzieła sztuki i wytwory artystyczne.

Edukacja muzyczna

 • poprawne śpiewa i gra w stopniu elementarnym na instrumentach perkusyjnych;
 • wyraża muzykę ruchem i stosuje różne formy wyrazu muzycznego;
 • rozróżnia czas trwania, dynamiki, wysokości i barwy dźwięków;
 • zna zapis na pięciolinii dźwięków w zakresie od c do d z uwzględnieniem dźwięków b;
 • słucha prostych utworów muzycznych oraz dostrzega podstawowe cechy w zakresie wykonawstwa (głosy ludzkie, instrumenty), budowy dwu- i trzyczęściowej utworów muzycznych, charakteru i nastroju;
 • rozróżnia podstawowe cechy tańców polskich: krakowiaka, kujawiaka, oberka.

Edukacja techniczna

 • planuje i organizuje czynności;
 • stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy;
 • korzysta z prostej informacji technicznej;
 • posługuje się prostymi narzędziami i urządzeniami technicznymi;
 • rozróżnia właściwości wybranych tworzyw i materiałów oraz ich obróbki;
 • stosuje odpowiednią technologie przy wykonywaniu przedmiotów użytkowych i montowaniu modeli urządzeń technicznych.

Edukacja zdrowotno-ruchowa

 • rozwija sprawności psychomotoryczne, takie jak; siła, szybkość, wytrzymałość, moc, zwinność, gibkość;
 • opanował określone umiejętności ruchowe indywidualne i dotyczące gier zespołowych;
 • rozbudził swoje zainteresowania sportowe;
 • przestrzegał reguł w grach i zabawach ruchowych.

W domu uczniowie doskonalą materiał, który był opracowywany w klasie (wykonują ćwiczenia , czytają , zapoznają się z lekturą ) i przygotowują teksty na następne zajęcia.

Zadania edukacyjne realizuje przy użyciu podręczników obowiązujących w Polsce. W roku szkolnym 2002/2003 korzystam z podręcznika do nauczania zintegrowanego " Już w szkole " wydawnictwa NOWA ERA.Powrót do Top Secret