[Logo BGK]

Sukces na dobry początek

[Logo Asta]

Od lutego do czerwca 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 realizowany jest przez Stowarzyszenie ASTA projekt Sukces na dobry początek w ramach Konkursu grantowego „Na dobry początek” Fundacji BGK im. J. K Steczkowskiego. Projekt skierowany jest do dzieci 6-7 letnich.

Cele projektu:

Rozwijanie wrodzonych umiejętności dziecka w tym zdolności uczenia się poprzez zintegrowane działania edukacyjne, a przez to wyrównywanie szans edukacyjnych, wpieranie społeczności lokalnej w tworzeniu inspirującego otoczenia dla rozwoju dziecka, sięganie po nowatorskie metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym to cele ogólne cele podjętego działania.

Cele szczegółowe to:

  1. Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym dobrego startu w szkole zgodnego z ich możliwościami indywidualnymi i rozwojowymi.
  2. Zwiększenie zakresu oddziaływania na dziecko poprzez działania specjalistów z różnych dziedzin i instruktora zajęć taneczno-ruchowych.
  3. Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia udzielanego dzieciom wspomagającego rozwój uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych.
  4. Podniesienie jakości pomocy psychologicznej udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowanie rodziców w podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju intelektualnego ich dzieci na wczesnym poziomie edukacyjnym oraz zaangażowanie rodziców w podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju intelektualnego ich dzieci.
  5. Podniesienie świadomości rodziców poprzez przekonanie ich o potrzebie wczesnej edukacji przedszkolnej oraz wsparcie wychowawczej roli rodziny poprzez zapewnienie rodzicom spotkań z psychologiem, pedagogiem, logopedą.

W ramach projektu zorganizowane są następujące zajęcia:

Odbywać się także będą spotkania z psychologiem w ramach zorganizowanego Centrum Pomocy Psychologicznej. Podsumowanie działań w projekcie odbędzie się podczas Olimpiady 6-latka.

 

Informacje dotyczące zajęć:

 

Zajęcia plastyczne skierowane do dzieci z:

 

koordynator projektu
Lidia Czyżewska
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wykaz projektów"