Projekty realizowane w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5


Potrafisz? – Potrafię (07.05.2007–05.03.2008). „Szkoła Równych Szans” – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu.

„Mała Ojczyzna – oknem na świat” w ramach projektu Sukces ucznia – promocją szkoły – (od lutego 2007 r. do lutego 2008 r. – 19 uczniów).

„Nie jesteś sam”Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Współpraca z Urzędem Miasta Pionki. Skierowany do 243 uczniów – oddziały przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (od 20.10.2008 r. do 19.12.2008 r.).

„Bez barier, bez stresu – szansa na równość”. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich" – we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Pionkach. Zakończony 19 grudnia 2008 r.

„Świetlica – mój drugi dom”. Projekt realizowany od 04.01.2010 r. do 30.04.2010 r. przez Urząd Miasta w Pionach i Stowarzyszenie ASTA działające przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 w Pionkach w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.” programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„INDYWIDUALIZACJA – TO JEST TO.” Od 14.11.2011 r. do 30.06.2012 r. realizowane były w szkole dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w ramach projektu – Priorytet IX PO KL, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe”. W projekcie uczestniczyło 137 uczniów.

„Indywidualizacja – droga do sukcesu dziecka.” Projekt realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe” (od 16.09.2013 r. do 30.06.2014 r.). Skierowany do wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

 

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie ASTA
na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pionkach.
Partnerem w realizowanych projektach jest PSP nr 5


 

Projekty realizowane w ramach współpracy z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

FRYCEK – FRYDERYK – ARTYSTA (realizowany od 6.04.2009 r. do 15.06.2009 r.).

SWOJSKIE KLIMATY (realizowany od 27.04.2009 r. do 18.06.2009 r.).

 

Projekty realizowane w ramach współpracy z Gminą Miasto Pionki.

 

Konkurs: Edukacyjna Opieka Wychowawcza wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Pionki.
Razem łatwiej - od 1.09.2010 r. do 30.11.2010 r.

W ramach programu wydłużono czas pracy świetlicy o dwie godziny lekcyjne. Zorganizowano zajęcia: świetlicowe opiekuńcze, wyrównawcze, sportowo-rekreacyjne, komputerowe i językowe.

Konkurs: Edukacyjna Opieka Wychowawcza „Organizowanie wolnego czasu, zajęć pozalekcyjnych w ramach świetlicy środowiskowej, rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych, z terenu Gminy Miasta Pionki”.
NIE JESTEŚ SAM - od 5.09.2011 r. do 15.12.2011 r.

Konkurs: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego”.
Swojskie klimaty – moje klimaty - od 31.08.2011 r. do 15.12.2011 r.

Uczniowie poznali:

 1. swój region, jego środowisko przyrodnicze i kulturowe, tradycje, zwyczaje, obrzędy, twórczość artystów ludowych,
 2. legendy o regionie, miastach i wsiach,
 3. dostrzegają wpływ wartości związanych z kulturą regionu na życie jego mieszkańców.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w okresie od 31.07.2011 r. do 15.12.2011 r.

Celem zadania była popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
„Świetlica – mój cichy zakątek” - w okresie od 01.02.2011 r. do 30.06.2011 r.

Od 1 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Stowarzyszenie ASTA działające przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 w Pionkach realizowało projekt "Świetlica - mój cichy zakątek". W czasie realizacji projektu zajęcia w świetlicy szkolnej odbywały się w wydłużonym czasie. Skierowane były one do uczniów na każdym poziomie kształcenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci potrzebujące pomocy w przezwyciężeniu trudności szkolnych. W ramach proponowanych działań realizowane były zajęcia specjalistyczne z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz oligofrenopedagogiem.

Razem łatwiej - Bezpieczna i przyjazna szkoła - edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych (Minister Edukacji Narodowej) w okresie od 22 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w szkole odbywały się dodatkowe zajęcia:

 1. Szkolne Koło Teatralne
 2. Warsztaty terapeutyczne - praca z wikliną
 3. Rewalidacja, zajęcia korekcyjno kompensacyjne
 4. Zajęcia sportowo –rekreacyjne
 5. Warsztaty dla dzieci „Sztuka uczenia się”
 6. Szkoła dla rodziców
 7. Wydawanie gazetki szkolnej – „Z 5 łatwiej”
 8. Zorganizowanie akademii - przedstawienia z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Z tradycją za pan brat - projekt realizowany w ramach zadnia zleconego przez Gminę Miasto Pionki - realizowany okresie od 05.09.2012 r. do 15.12.2012 r.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2012 roku - projekt realizowany w ramach zadnia zleconego przez Gminę Miasto Pionki - realizowany w okresie od 29.02.2012 r. do dnia 15.12.2012 r.

OBIEŻYŚWIAT - projekt realizowany w ramach zadnia zleconego przez Gminę Miasto Pionki w okresie od września do grudnia 2012 r.
Celem programu „OBIEŻYŚWIAT” była edukacja dzieci poprzez udział w innych niż typowo szkolnych formach kształcenia. Niezaprzeczalnie podróże kształcą, dlatego też nasz program realizowany będzie głównie poprzez wyjazdy edukacyjne. Założeniem naszym było, aby dzieci uczestnicząc w spektaklach teatralnych i zajęciach na basenie rozwijały się intelektualnie i fizycznie.

W tradycji siła - projekt realizowany w ramach zadnia zleconego przez Gminę Miasto Pionki - realizowany okresie od 09.09.2013 r. do 15.12.2013 r.

Kolejnym działaniem zrealizowanym w 2013 roku było zorganizowanie Zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej o Puchar Starosty Radomskiego w ramach realizacji zadania Upowszechnianie kultury fizycznej w 2013 roku.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2013 roku - projekt realizowany w ramach zadnia zleconego przez Gminę Miasto Pionki - realizowany w okresie od 06.05.2013 r. do dnia 15.12.2013 r.

„DOBRY START” – to projekt realizowany od 6 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Celem podjętych działań było rozwijanie wrodzonych umiejętności dziecka w tym zdolności uczenia się poprzez zintegrowane działania edukacyjne, a przez to wyrównywanie szans edukacyjnych.

Siła w tradycji – projekt w ramach zadnia zleconego przez Gminę Miasto Pionki – realizowany okresie od 09.09.2014 r. do 15.12.2014 r.
W projekcie wzięło udział 42 uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2014 roku – projekt realizowany w ramach zadnia zleconego przez Gminę Miasto Pionki – realizowany w okresie od 05.05. 2014 do dnia 15. 12. 2014 r.

Lidia Czyżewska
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wykaz projektów"