COMENIUS - komponent programu SOCRATES - wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:

 • wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia/ doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;
 • promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami;
 • opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji;
 • promowanie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji;
 • promowanie nauki języków obcych;
 • promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią;
 • podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.

COMENIUS skierowany jest do wszystkich rodzajów i szczebli kształcenia, a w szczególności do następujących osób i instytucji:

 • uczniowie, studenci i osoby uczestniczące w różnych formach kształcenia;
 • kadra szkolna i bezpośrednio zaangażowana w edukację szkolną;
 • wszystkie rodzaje placówek edukacyjnych publicznych i niepublicznych;
 • osoby i instytucje zarządzające systemem edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym.

W odpowiednich Akcjach programu mogą także uczestniczyć inne publiczne lub prywatne instytucje i organizacje, a w szczególności:

 • stowarzyszenia zajmujące się edukacją;
 • ośrodki badawcze prowadzące profesjonalne analizy w dziedzinie edukacji.

Od grudnia 2004 nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołami zagranicznymi działającymi w ramach tego programu. Są to szkoły :

 • Ecole Primaire Publique  "Emile Zola" - Narbonne, (Francja)
 • ÓZEL KÜÇUK PRENSILKÓGRETIM OKULU - Istambuł, ( Turcja)
 • Zespól Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 - Gdańsk
 • Liceul de arts "Stefan Luchian" - Botosani, ( Rumunia)
 • Riga Elementary School named after Valdis Zalitis - Ryga, (Łotwa)

Czekając na ostateczne rezultaty selekcji projektów dokonywanych przez Agencje Narodowe, obecna nasza współpraca opiera się na wymianie poglądów co do systemu kształcenia, konferencjach on-line, wymianie poczty elektronicznej.

Ponadto dzieci z każdej ze szkół przygotowują dla swoich rówieśników drobne upominki, które są wysyłane pocztą.

Wymiana ta najbardziej cieszy same dzieci, nie tylko te obdarowane ale i te obdarowujące. Z nadesłanych prezentów robione są wystawy, by całą szkoła mogła zobaczyć nadesłane upominki.

Kierujemy się zasadą "Radość dzielona - podwójna radością".

Bez względu na wynik konsultacji miedzy agencyjnych nadal zamierzamy współpracować ze wszystkimi szkołami.

Dotychczasowe działania naszej placówki zrealizowane w ramach współpracy z innymi szkołami.Powrót do archiwum