DZIAŁALNOŚĆ KOŁA BIOLOGICZNEGO W PSP NR 5
sprawozdanie za rok szkolny 2000/2001

Opiekun : mgr Wioletta Banaś

    W roku szkolnym 2000/2001 działało koło biologiczne dla klas VI. Spotkania odbywały się co dwa tygodnie i trwały około 90 minut. Taki układ zajęć wiązał się z tym, że zaplanowałam wycieczki terenowe oraz to, że wiele zajęć nie da się przeprowadzić w systemie lekcyjnym. Uważam, że wycieczki to jedna z lepszych metod nauczania przyrody. Pozwalają dzieciom na bezpośredni kontakt z przyrodą i samodzielne obserwowanie i badanie zjawisk zachodzących obok. To umożliwia łatwiejsze zapamiętywanie wiadomości i ich rozumienie.
    W ramach pracy koła wybraliśmy się na dwie wycieczki rowerowe. Jedna z nich była jesienią 5.10.2000 r. Pojechaliśmy nad staw w Janusznie oraz nad rzekę Zagożdżonkę w pobliżu oczyszczalni ścieków.

    Celem tych zajęć było:

 • zebranie informacji o 2 stanowiskach na Zagożdżonce na podstawie dokonanych pomiarów [ szerokość i głębokość rzeki, temperatura wody, prędkość przepływu, opis dna]
 • określenie pH wody przy pomocy papierka lakmusowego
 • zbadanie cech fizycznych wody [klarowność, zapach, kolor]
 • zapoznanie z gatunkami roślin występujących w wodzie i przy brzegu rzeki oraz nad stawem
 • porównanie próbek wody pochodzących z różnych stanowisk
 • przywiezienie próbek wody do badań mikroskopowych w szkole

    Przeprowadzenie takich zajęć jest bardzo pracochłonne i wymagało ode mnie przygotowania wielu pomocy np. kart obserwacji, zabrania miarek, termometrów, wskaźników pH, atlasów i przewodników. Bardzo pomocny był dla mnie pakiet materiałów wydanych przez Ojcowski Park Narodowy pt. "Twoja rzeka". Wiele elementów wykorzystałam w czasie tej wycieczki. Wszystkim zainteresowanym podaję adres, pod którym można uzyskać informacje

Ojcowski Park Narodowy
Ośrodek Edukacyjno - Dydaktyczny
32 - 047 Ojców

    Drugą wyprawę rowerową odbyliśmy wiosną 15 czerwca na teren Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
    Celem tej wycieczki było:

 • przypomnienie zasad zachowania się w parkach, rezerwatach
 • poznanie położenia rezerwatów "Pionki" i "Załamanek" na terenie KPK
 • zapoznanie z najważniejszymi informacjami o tych rezerwatach na podstawie folderów i broszur wydanych przez Zarząd KPK
 • przejazd ścieżką dydaktyczną w rezerwacie "Pionki"
 • oznaczenie gatunków roślin zielnych na podstawie albumów, przewodników
 • rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew na podstawie liści, kory drzew kwiatów

    Na tej wycieczce korzystałam z następującej literatury:

"Las" - Ewa i Wolfgang Dreyer
"Flora wiosenna" i "Flora letnia" - J. Mowszowicz
"Rośliny borów" - W. Laskowska

    Wycieczkowa forma zajęć jest dla dzieci bardzo atrakcyjna i interesująca. Pozwala na rozwijanie umiejętności : koncentracji uwagi, spostrzegawczości, posługiwania się przewodnikami, dokonywania prostych pomiarów. Wycieczki rozwijają także uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz zwiększają ich aktywność w poznawaniu przyrody.
    Poprzez stosowanie strategii emocjonalnej rozwijają więź dziecka z otaczającym światem, zwracają uwagę na jego piękno, potrzeby i zagrożenia. Podnoszą świadomość ekologiczną, pogłębiają kulturę zachowania, sprzyjają integracji uczniów, a nauczycielom pozwalają lepiej poznać swoich podopiecznych. Czasami są dla dzieci motywacją do poprawy zachowania.
    Wycieczka jest więc wszechstronną formą nauczania i wychowania, wartą częstszego stosowania.
Przygotowanie wycieczki wymaga od nauczyciela wiele pracy. Każda wycieczka przyrodnicza powinna być dokładnie zaplanowana.

Należy:

 1. określić cele
 2. zgromadzić informacje o wyznaczonym miejscu [najlepiej osobiście się z nim zapoznać]
 3. przygotować niezbędne pomoce [sprzęt, karty obserwacji]
 4. opracować plan uwzględniając trasę oraz zadania dla grup lub poszczególnych uczniów
 5. określić zasady dotyczące zachowania i porozumiewania się
 6. w trakcie obserwacji notować spostrzeżenia

    Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w takich zajęciach.

    W ramach pracy koła odbyło się 20 spotkań, na których omawialiśmy tematy dotyczące spraw ekologii, sozologii, botaniki, zoologii. Celem nadrzędnym zajęć koła jest:
    - rozbudzanie zainteresowań otaczającym nas światem
    - zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska wywołane działalnością człowieka
    - rozbudzanie świadomości ekologicznej
    Zadania, które postawiłam sobie do realizacji dotyczyły bardziej szczegółowych działań

 • nauki rozpoznawania gatunków roślin hodowanych w pracowni
 • poznania ich wymagań życiowych, pochodzenia i sposobu pielęgnacji
 • zgromadzenia informacji o zwyczajach, zachowaniach, sposobie odżywiania, rozmnażania zwierząt hodowanych w pracowni
 • poznania zasad prawidłowego przesadzania roślin doniczkowych
 • poznania zasad mikroskopowania i umiejętność samodzielnego wykonania prostych preparatów
 • doskonalenia pracy na komputerze i gromadzenie edukacyjnych programów przyrodniczych
 • zapoznania z prasą o tematyce przyrodniczej i wdrażanie do systematycznego jej czytania w bibliotece szkolnej
 • poznania budowy i funkcjonowania wysypisk śmieci
 • kształtowanie przekonania o konieczności segregacji odpadów oraz recyklingu
 • wykonania gazetek związanych z akcją zbierania surowców wtórnych w szkole

Materiał opracowała
mgr Wioletta Banaś.

Powrót do kluby 2001/2002