[Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności]   [UE-EFS]

„INDYWIDUALIZACJA – droga do sukcesu dziecka”


Od 1 września 2013 do 30 czerwca 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 podobnie jak w pozostałych szkołach podstawowych w Pionkach odbywały dodatkowe zajęcia edukacyjne skierowane do uczniów edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu „INDYWIDUALIZACJA – droga do sukcesu dziecka” - Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, realizowanego przez Gminę Miasto Pionki/Miejski Zarząd Oświaty i Sportu. Kierownikiem projektu była pani Jolanta Mączyńska.

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację kształcenia dzieci z klas I-III było głównym celem projektu. Udział w projekcie:

Uczniowie naszej szkoły uczęszczali na dodatkowe zajęcia:

Uczniowie chętnie i systematycznie uczęszczali na zajęcia, co wpłynęło na poprawę ich wyników nauczania. Dzieci biorące udział zajęciach wyrównawczych, ćwiczeniach logopedycznych, poprawili poziom artykulacji, uzupełnili braki w swoich umiejętnościach, co umożliwi im łatwiejsze zdobywanie wiedzy w kolejnych etapach kształcenia.

Dzieci w ramach projektu uczyły się także rozwiązywać problemy poprzez przełamywanie blokady przed wystąpieniem publicznym, budowanie zaufania, rozwijanie logicznego myślenia i rozwijanie wyobraźni. Uczyły się jak radzić sobie z agresją – poznały nieagresywne sposoby rozwiązywania problemów, uczyły się dostrzegania potrzeb innych oraz zgodnej współpracy z innymi. Poznały różne sposoby komunikowania się, werbalne i niewerbalne, doskonaliły koncentrację uwagi przez rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy oraz ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem.

Wykorzystując taniec i zabawy rytmiczne w pracy dydaktyczno-wychowawczej, można w sposób naturalny kształcić poczucie rytmu, elastyczność ruchu, prawidłową postawę. Taniec uczy dobrych manier, wrażliwości na muzykę, kształci świadomość własnego ciała i usprawnia go, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową oraz orientację ruchowo-przestrzenną. Efekty zajęć tanecznych podziwialiśmy wiele razy podczas szkolnych uroczystości.

Za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego (kreski, faktury, plamy barwnej), dzieci przedstawiały sceny fantastyczne i realistyczne, czerpiąc inspiracje z najbliższego otoczenia, wykonywały prace plastyczne płaskie i przestrzenne. Poznały różne techniki plastyczne. Rozwijały swoje zdolności i zainteresowania. Chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły we wszystkich zajęciach. Oto kilka z nich.

Uczestnicy kółka teatralnego chętnie przychodzili na kolejne spotkania, lubili „bawić się” w teatr. 20 czerwca przed publicznością PSP nr 5 w Pionkach i zaproszonymi gośćmi wystawili przedstawienie pt. „Opowieść szkolna XXI wieku”. Puentę sztuki stanowiło to, iż nie wolno zbyt wiele czasu przesiadywać przed komputerem, ślęczeć nad laptopem czy telefonem komórkowym, ponieważ od tego można się uzależnić i wiele stracić: rodzinę, bliskich, kolegów i koleżanki ze szkoły.

Drugim założeniem realizowanego projektu było doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. W ramach projektu „INDYWIDUALIZACJA – droga do sukcesu dziecka” zakupiono m.in.: laptop, kamerę, projektor, sztalugi, liczydła, tablice z przyrządami matematycznymi, pacynki, pomoce na zajęcia plastyczne i wiele innych pomocy, które wykorzystywane były, są i będą w pracy z dzieckiem.

Udział w projekcie przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły, a osiągnięte w nim efekty są motywacją do podejmowania kolejnych działań celem pozyskania środków finansowych na podobne przedsięwzięcia.

koordynator projektu
Lidia Czyżewska
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2013/2014"