[Logo]

"INDYWIDUALIZACJA - TO JEST TO"

    Od 14 listopada 2011 roku w szkołach podstawowych w Pionkach dzieci z klas I-III uczestniczą w dodatkowych zajęciach w ramach projektu "INDYWIUALIZACJA - TO JEST TO" - Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" realizowanego przez Gminę Miasto Pionki oraz Miejski Zarząd Oświaty i Sportu.
    Udział w projekcie pozwolił na poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów klas I-III.

Uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia:

 • wyrównawcze korygujące specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu,
 • korekcyjno - kompensacyjne,
 • wyrównawcze korygujące trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • socjoterapeutyczne,
 • gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
 • rozwijające zainteresowania uczniów:
  • taneczne,
  • teatralne,
  • plastyczne,
  • matematyczno - przyrodnicze.

    Postaramy się przybliżać realizowane działania przedstawiając cele i założenia. Rozpoczniemy od radosnych i bardzo przyjemnych zajęć tanecznych, które sprawiają uczestnikom wielką radość i z każdym dniem podnoszą ich umiejętności.

Koordynator projetku
Lidia Czyżewska

"Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy. Oswaja nas z widokiem pięknych form i roztacza przed nami świat czarujących dźwięków, łączy harmonijne piękno duchowe i piękno cielesne. W ten sposób rozwija i kształci smak"

Lukian Samosat

CELE ZAJĘĆ TANECZNYCH w projekcie: "Indywidualizacja - to jest to."

Główne cele:

 • edukacja, której celem jest rozwijanie zdolności i zainteresowania tańcem,
 • rozwijanie aktywności i umiejętności tanecznych uczniów,
 • kształcenie samoistne.

Cele szczegółowe:

 • indywidualny rozwój własnych zainteresowań,
 • kształcenie wrażliwości estetycznej,
 • pobudzanie kreatywności oraz śmiałości,
 • rozwój emocjonalny uczniów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej,
 • umiejętność poruszania się, zgodnie ze słyszanym rytmem,
 • swobodne wyrażanie siebie ruchem i komunikowanie się z innymi, integracja grupy,
 • okazywanie akceptacji, tolerancji i szacunku wobec siebie,
 • inicjowanie więzi koleżeńskich i zaufania do partnera,
 • przezwyciężanie wstydu i nieśmiałości,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • poznanie podstawowych zasad komunikacji artystycznej,
 • wypracowanie prawidłowej postawy ciała i prawidłowego stawiania stóp,
 • rozwijanie podstawowych technik ruchu,
 • rozwijanie zmysłu orientacji ruchowo przestrzennej,
 • zainteresowanie uczniów przeszłością i historią tańca,
 • kształcenie aktywnej i twórczej postawy.

    Pierwszy etap pracy to wprowadzenie ćwiczeń rytmiczno - umuzykalniających, których celem jest wykształcenie wrażliwości na muzykę, rozumienie rytmu, umiejętność reagowania na zmiany tempa oraz rozwijanie koordynacji ruchowej.
    Drugi etap to ćwiczenia techniki tanecznej i ćwiczenia utaneczniające, podporządkowanie rytmu słyszanej muzyce.
    Trzeci etap - to konkretna praca nad zdobywaniem umiejętności tanecznych poszczególnych tańców.
    Praca na zajęciach edukacji tanecznej polegać będzie na nauce różnych tańców począwszy od rytmiki, podstaw baletu, jazzu, tańca współczesnego, trzech tańców towarzyskich: Walca angielskiego, Walca wiedeńskiego, Cha cha cha i Rock'and'rolla.

    Jednym z zadań edukacji tanecznej jest wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań tanecznych, pobudzając w ten sposób myślenie, uczucia, zainteresowania, uzdolnienia.
    Taneczne formy należą do najbardziej skomplikowanych form ruchu. Wiążą ze sobą elementy ruchu i muzyki angażując ćwiczącego intelektualnie i fizycznie.
    Wykorzystując taniec i zabawy rytmiczne w pracy dydaktyczno - wychowawczej, można w sposób naturalny kształcić poczucie rytmu, elastyczność ruchu, prawidłową postawę. Taniec uczy dobrych manier, wrażliwości na muzykę, kształci świadomość własnego ciała i usprawnia go, poprawia koordynację wzrokowo ruchową oraz orientacje ruchowo przestrzenną.

 
Instruktor tańca
Lidia Żuchowska


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2011/2012"