Kolejny sukces
Stowarzyszenia ASTA

    Na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ukazała się informacja, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę rankingową wniosków, w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
    Jednym z zatwierdzonych wniosków jest "Świetlica - mój cichy zakątek". Projekt realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5, przez Stowarzyszenie ASTA od 1 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
    W czasie realizacji projektu zajęcia w świetlicy szkolnej będą odbywały się w wydłużonym czasie. Zajęcia skierowane będą do uczniów na każdym poziomie kształcenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci potrzebujące pomocy w przezwyciężeniu trudności szkolnych.
    Celem działania świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków we współpracy z rodzicami, instytucjami i osobami działającymi na rzecz dzieci.
    Zajęcia prowadzone będą m.in. przez psychologa, pedagoga, logopedę i oligofrenopedagoga. Nie zabraknie również zajęć z wykorzystaniem komputera, zajęć plastycznych czy sportowo-rekreacyjnych. W ramach świetlicy, działało będzie także pogotowie edukacyjne, podczas którego jego uczestnicy utrwalać będą zdobytą wiedzę i umiejętności z języka polskiego, matematyki, przyrody, języka angielskiego oraz nauczania zintegrowanego.
    Realizując działania zaplanowane w projekcie postaramy się zapewnić dzieciom nie tylko opiekę dydaktyczno wychowawczą pod czujnym okiem nauczycieli, ale także uatrakcyjnić ich pobyt w szkole. Zakupienie nowego sprzętu audiowizualnego, gier oraz materiałów niezbędnych do zajęć swobodnych (malowanie, lepienie, itp.) sprawi, że czas spędzony w świetlicy po zakończonej nauce, czy w oczekiwaniu na kolejne zajęcia, będzie jeszcze przyjemniejszy niż dotychczas.

    Dokładny rozkład zajęć na TABLICY OGŁOSZEŃ przy wejściu do szkoły.

koordynator projektu
Lidia Czyżewska


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2010/2011"