Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
w nauczaniu zintegrowanym

    W ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., w PSP Nr 5 w Pionkach realizowane są liczne zajęcia dodatkowe. Odbywają się między innymi zajęcia ekologiczne, plastyczne, informatyczne, teatralne, muzyczno-ruchowe i fotograficzne, na których dzieci rozwijają i pogłębiają swoje zainteresowania.

    Uczniowie klasach młodszych mają też możliwość korzystania z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Zajęcia te są prowadzone przez wychowawców we wszystkich klasach I-III i mają charakter wspierający. Ich celem jest uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami, pobudzanie rozwoju umysłowego dziecka oraz podnoszenie wiary w własne możliwości.

    Celem przewodnim zajęć ma być usprawnianie mowy dzieci i zapobieganie trudnościom w nauce związanym z czytaniem, pisaniem, liczeniem i wypowiadaniem się.

    Należy pamiętać, że utrzymujące się przez dłuższy czas trudności i równoczesny brak sukcesów w nauce wywołują u dzieci objawy nerwowości i niekorzystne przejawy w sferze emocjonalnej.

Zajęcia wyrównawcze:

  • stwarzają szansę zwiększania optymalnych możliwości rozwoju dla dzieci,
  • pomagają w przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności,
  • wdrażają do czynnego uczestnictwa w pracy zespołu,
  • stwarzają warunki rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań.

    Właściwa realizacja zadań dydaktyczno-wyrównawczych w klasach młodszych ma szansę uczynić ze szkoły miejsce, w którym dzieci przeżywają radości i czerpią satysfakcję z własnych osiągnięć.

opracowała: Katarzyna Stolarska
 


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2008/2009"