Komputery z EFS

    W latach 2004-2005 szkoła nasza przystąpiła do projektów: Pracownie komputerowe dla szkół oraz Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.
Projekty te współfinansowane były przez MENiS oraz Europejski Fundusz Społeczny, a spośród celów jakie przed sobą stawiały wymienić można:

Pracownie:

 • umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów,
 • przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji,
 • stworzenie możliwości pomocy w integrowaniu uczniów,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,
 • stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym,
 • promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),
 • usprawnienie komunikacji w systemie oświaty.

Biblioteka:

 • ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli,
 • zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
 • wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej,
 • wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej,
 • wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
 • wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
 • umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,
 • stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki pedagogicznej w środowisku lokalnym.

    Po długich oczekiwaniach, w grudniu 2005 r. biblioteka naszej szkoły otrzymała Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, a w styczniu szkoła wzbogaciła się o dwie nowoczesne pracownie komputerowe. Nowo pozyskany sprzęt w wyraźny sposób podniósł jakość pracy uczniów na lekcjach informatyki oraz przyczynił się do lepszego wykorzystania dostępu do internetu w szkole przez nauczycieli przedmiotów nie związanych bezpośrednio z informatyką.
    ICIM w bibliotece szkolnej szybko stało się bardzo popularnym miejscem zdobywania wiedzy w oparciu o zasoby internetowe. Uczniowie sięgają do źródeł informacji wykorzystwanych potem na zajęciach szkolnych jak również w celu kształcenia i rozwoju własnych zainteresowań.
Na sewerze otrzymanym w ramach projektu znajduje się m.in. szkolna strona ineternetowa, na której przedstawiane są różnorodne aspekty działania naszej placówki.Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2005/2006"